Список наукових та навчально-методичних праць

Пузирний Вячеслав Феодосійович
доктор юридичних наук, професор

2002 рік

Пузирний В.Ф. Соціальний захист звільнених та безробітних громадян. // Соціальне партнерство – як основа формування регіональної політики соціально-трудових відносин та зайнятості населення: Матеріали обласної науково-практичної конференції (травень, 2002 року). – Чернігів: Чернігівський ЦНТЕІ, 2002. — с. 152-160.

2003 рік

Пузирний В.Ф. Особливості правового регулювання праці осіб похилого віку // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2003. — № 21. – с. 365-371.
Пузирний В.Ф. Правові проблеми соціальної адаптації та працевлаштування осіб, звільнених після відбуття покарання. // Часопис Київського університету права. – 2003. — № 4. – с. 58-62.
Пузирний В.Ф. Правове регулювання захисту трудових прав молоді. // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення: Матеріали науково-практичної конференції. 30 січня 2003 р., м. Київ/ За ред. Н.Б. Болотіной. – К.: “МП Леся”, 2003. – с. 100-103.
2004 рік

Пузирний В.Ф. Правовий статус жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу. // Право України. – 2004. — № 1. – с. 33-36.
Пузирний В.Ф. Правові аспекти регулювання праці біженців в Україні. //Підприємництво, господарство і право. – 2004. — № 2. – с. 17-19.
Пузирний В.Ф. Правовий захист осіб зі зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин. //Підприємництво, господарство і право. – 2004. — № 5. – с. 14-17.
Пузирний В.Ф. Правовий захист сімейних працівників у трудових правовідносинах. // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2004. — № 23. – с. 350-355.
Пузирний В.Ф. Особливості регулювання праці осіб із сімейними обов’язками: міжнародні стандарти та проект нового Трудового кодексу України.// Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року. м. Київ / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – Ч.1. – С. 105-110.
Пузырный В.Ф. Особенности правового регулирования труда граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.// Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник материалов научно-практической конференции. – Выпуск 3. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2004. – с. 137-141.
Пузырный В.Ф. Историко-правовые основы развития социальной защиты граждан пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.// Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник межвузовской научно-практической конференции. — Украинско-российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, Выпуск 2.- 2004. – с. 32-35.

2005 рік

Пузирний В.Ф. Правове регулювання перерв, що надаються жінкам для годування дитини. //”Наукові дослідження – теорія та експеримент 2005”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 16-20 травня 2005 р.: Полтава: Вид-во ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2005. – Т. 13. – С. 20-22.
Пузирний В.Ф. Правове регулювання заборони залучення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження. // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукового-практичної конференції до Дня науки, м. Чернігів, 19 травня 2005 р. — Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – с.493-495.
Пузырный В.Ф. Международно-правовые нормы о занятости инвалидов. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник материалов научно-практической конференции. – Выпуск 4. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2005.- С. 39-42.
Пузирний В.Ф. Молодь як окрема категорія працівників у трудовому праві. // Матеріали ІІІ студенсько-учнівської конференції «Молодь-надія нації» (освіта, наука, культура). – Чернігів, Чернігівська філія Європейського університету. – 2005. – С. 31-33.

2006 рік

Пузирний В.Ф. Вік прийняття на роботу. // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. кандидата юридичних наук, доцента Шумної Л.П. — Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2006. – с. 45-48.
Пузырный В.Ф. Трудовые права в международно-правовых актах о правах человека. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Тезисы докладов V межвузовской научно-практической конференции. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2006.- С. 16-18.
Пузирний В.Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування молоді в Україні в контексті європейської інтеграції. // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції м. Харків, 25-27 травня 2006 р. // За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2006. – с. 353-357.
Пузирний В.Ф. Суб’єкти малого підприємництва як учасники трудових правовідносин у процесі реформування трудового законодавства України./ Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, стратегія формування та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ міжвузівської науково-практичної конференції / За заг. ред. к.е.н., доцента Бондаря В.В.- Чернігів РВВ: „Юрист”, 2006. — с. 32-34.

2007 рік

Пузырный В.Ф. Проблемы занятости инвалидов в России и Украине. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Тезисы докладов VІ межвузовской научно-практической конференции. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2007.- С. 106-107.
Пузирний В.Ф. Критерії визначення осіб, які потребують особливого правового захисту в трудових правовідносинах. // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2007. – Вип.. 30. – С. 300-304.
Пузирний В.Ф. Про норми підіймання і переміщення вантажів для неповнолітніх працівників. // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Шумної Л.П. — Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2007. – с. 9-11.
Пузирний В.Ф. Молодь як окрема категорія працівників, які потребують особливого захисту в трудових відносинах. // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-річчя проф. Р.І. Кондратьєва: Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С. 79- 81.
Пузирний В. Ф. Правовий захист інвалідів при встановлені та зміні умов праці в умовах ринкових відносин // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня-2 червня 2007 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. – С. 47-50.
Пузирний В.Ф. (у співавторстві Мужикова Н.М., Семиног Л.А.) Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: Навч. посібник //Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2007. – 170 с.
Пузирний В.Ф. Про правове регулювання у сфері праці. // Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів міжвузівського круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Сташківа Б.І. – Чернігів: РВВ «Юрист», 2007. – С. 10-12.
Пузирний В.Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України. // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2007. — № 36. – С. 317-321.
Пузирний В.Ф. Право на належні, безпечні і здорові умови праці. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 30 /Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. За вип.. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 19-21.
Пузирний В.Ф. Виробничий кооператив як учасник трудових правовідносин у процесі реформування трудового законодавства України. // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, інформаційно-технічні заходи, стратегія формування та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧИБіП МНТУ. – Чернігів, 22 березня 2007 року. – С. 31–32.
Пузирний В.Ф. Особи із зниженою працездатністю як суб’єкти трудових правовідносин. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. — № 12. – С. 77-80.
Пузирний В.Ф. Національна політика держави у сфері дитячої праці. // Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. кандидата юридичних наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги»», 2007. – С. 9-10.
Пузирний В.Ф. Створення нових робочих місць: досвід європейських країн. //Захист прав працюючих: реалії та перспективи: Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2007. – С. 27-29.
Пузирний В.Ф. Щодо поняття особливого правового захисту в трудових правовідносинах. // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць // Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип.. Л.І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2007. – Вип. 32. – С. 80-83.

2008 рік

Пузирний В.Ф. Соціальний захист працюючих інвалідів. // Праця і Закон. – 2008. — № 1(97). – С. 21-23.
Пузирний В.Ф. Історія розвитку понять «інвалід» та «інвалідність», та їх сучасне розуміння. // Трудове право України: сучасний стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 22-24 травня 2008 р. / За ред.. проф.. В.С. Венедиктова. – Сімферополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. – С. 238-241.
Пузирний В.Ф. Деякі аспекти соціальної захищеності дітей-інвалідів. // Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів міжвузівського круглого столу. Вип.. 2 / За ред.. канд.. юрид. наук, доцента Сташківа Б.І.. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С. 28-30.
Пузирний В.Ф. Працевлаштування іноземців: проблеми та перспективи. // Праця і Закон. – 2008. — № 3(99). – С. 10-13.
Пузирний В.Ф. Проблеми самозайнятості та підприємницької діяльності молоді в Україні.// Комплексна економічна безпека підприиємництва: сучасні тенденції формування та перспективи розвитку, економіко-правові аспекти: Збірник матеріалів ІV міжвузівської науково-практичної конференції // За ред. к.е.н., доцента Бондаря В.В., та к.ю.н., доцента Сташків Б.І. – Чернігів: Вид-во ЧДІПСТП, 2008. – С. 54-56.
Пузирний В.Ф. Створення нових робочих місць: досвід європейських країн. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 37 /Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. За вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С. 46-49.

  2009 рік  

Пузирний В.Ф. Система соціального захисту інвалідів та її елементи. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 46 /Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. За вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С.52-54.
Пузирний В.Ф. Пільги для інвалідів у сфері трудових правовідносин. // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 180-182.
Пузирний В.Ф. Правове регулювання працевлаштування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.//Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 5-6 червня 2009 р.// За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2009. – С. 52 – 55.
Пузирний В.Ф. Бронювання робочих місць для інвалідів. // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. – № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – С. 169-172.
Пузырный В.Ф. Дополнительные гарантии занятости отдельных категорий граждан: сравнительный анализ законодательств Российской Федерации и Украины. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: VIIІ межвузовской научно-практической конференция (г. Чернигов, 15 апреля 2009 года: Материалы докладов и выступлений. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2009.- С. 24- 26.
Пузирний В.Ф. Правове регулювання праці надомників. // Захист прав людини як основа гуманізації суспільства [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 19 квітня 2009 р.).: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – С. 184-187.
Пузирний В. Виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. // Держава і право: de lege praeterita, instante, futurа: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009. – С. 247-248.

2010 рік

Пузирний В.Ф. Обмеження прав роботодавця міжнародно-правовими актами про працю. // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества [Текст]: материалы докладов и выступлений межвузовской научно-практической конференции (г. Чернигов, 7 апреля 2010 года). – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2010. – С. 21-23.
Пузирний В.Ф. Суб’єкти підприємницької діяльності як учасники трудових відносин. // Збірник наукових праць VІ міжвузівської науково-практичної конференції «Техніко-технологічні та економіко-правові аспекти комплексної безпеки організації та розвитку підприємництва і бізнесу» 31 березня 2010 року. — Чернігів, 2010. – С. 177-178.
Пузирний В.Ф. Міжнародно-правове регулювання праці молоді. // Сучасне та майбутнє в тенденціях підготовки студентів ВНЗ [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 3 червня 2010 р.) – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. – С. 24-26.
Трудове право [Текст]:навчальний посібник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 184 с. (у співавторстві Андріїв В.М.)

2011 рік

Пузирний В.Ф. Спеціальні заходи материнства в трудовому законодавстві України. // Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – С.219-222.
Пузирний В.Ф. Працевлаштування осіб звільнених після відбуття покарання. // Україна між минулим і майбутнім: історико-правові та соціально економічні аспекти розвитку країни[Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 8 червня 2011 р.)). Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. – С. 263-265.
Пузирний В.Ф. Критерії відбору при прийнятті на роботу як важливий фактор забезпечення прав і свобод людини і громадянина. // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф.(м. Харків, 25 листоп. 2011 р.)/ за заг. ред. К.Ю.Мельника. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 144-147.
Пузирний В.Ф. Щодо поняття «соціальні гарантії». //Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня-1 жовтня 20011 року/ За ред. к.ю. н., доц.. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 97-98.

2012 рік

Пузирний В.Ф. Основні засади правового регулювання трудових відносин за участю осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. — С. 162-166.
Пузирний В.Ф. Соціальний діалог як різновид діалогу між владою і суспільством. // Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів круглого столу. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 43-46.
Пузирний В.Ф. Обов’язки працівника в контексті охорони праці. // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць VІІ-ої науково-практичної міжвузівської конференції (29 березня 2012 року, м. Чернігів, Чернігівська філія ПВНЗ «Європейський університет» За заг. ред. к.т.н., доцента Аніщенко В.О. – Чернігів: ЧФ ПВНЗ «ЄУ»). – С. 76-77 (у співавторстві Касіщева Г.В.)
Пузирний В.Ф. Державне управління в галузі охорони праці в Україні.// Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. — С. 68-70.
Пузирний В.Ф. Установи виконання покарань: адміністративна діяльність, контроль та взаємодія / Гречанюк С.К., Пузирний В.Ф., Сикал М.М. – Київ: Артек, 2012. – 120 c.
Пузирний В.Ф. Законодавство України щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.// Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – № 1 (1). – С. 117-121.

2013 рік

Діяльність органів та установ виконання покарань: управління та взаємодія з іншими публічними інституціями / Гречанюк С.К., Пузирний В.Ф. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2013. – 161 c.
Пузирний В.Ф. Підготовка інженерів з охорони праці у вищих навчальних закладах за кордоном: досвід для України. // Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м. Євпаторія , 05-09 лютого 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). – Євпаторія: ЄІСН РВНЗ КГУ, 2013. – С. 219-221. (у співавторстві Бабакова В.М.)
Пузирний В.Ф. Право роботодавця на скорочення чисельності або штату працівників // Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 квіт. 2013 р.); за заг. ред.. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т. внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 130-133.
Пузирний В.Ф. Щодо форм примусової праці в сучасних економічних умовах. // Захист прав людини — європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь: Українскька асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справт НБУ. — 2013. – С. 178-181.
Пузирний В.Ф. Проблеми професійного відбору водіїв транспортних засобів за законодавством України. // Соціальне право України : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 1 (2). – С. 116-123.

2014 рік

Пузирний В.Ф. Державна служба зайнятості України: історія і сучасність // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. — С. 147-152.
Пузирний В.Ф. Діяльність омбудсмана в Україні: питання адміністративно-правового забезпечення: Монографія. – Чернігів: УРІ МДВУ, 2014. – 172 с. (у співавторстві Пузирна Н.С., Гречанюк С.К., Галай А.О.)
Пузирний В.Ф. Важливість стиля управління для організації ефективної діяльності пенітенціарних органів та установ. // Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 28-29 березня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. — С. 110-111.
Пузирний В.Ф. Правові засади адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 травня 2014 р.). – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С. 401-404.
Пузирний В.Ф. Умови праці та професійний відбір співробітників пенітенціарних установ в зарубіжних країнах. / Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 року / [За ред. проф. В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша]. – Суми: Сумський державний університет, 2014. — С. 232-235.
Пузирний В.Ф. Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 91-97.
Пузирний В.Ф.Теоретичні аспекти визначення адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України.// Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 71 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. –Одеса : Юридична література, 2014. С. 61-67.
Пузирний В.Ф. Політика у сфері виконання покарань України як складова державної політики України. // Право і суспільство. – 2014. — № 6-2. – С. 126-131.
Пузирний В.Ф. Адміністративно-юрисдикційна діяльність у пенітенціарних установах Великої Британії. // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2014. — № 5. – С. 272-274.
Пузирний В.Ф. Проблеми реформування органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: Zbornik prispevkov medzinárodnej vedeckej konferencie (19-20 septembra 2014). – Рaneuropska vysoká skola: Bratislava2014. – Р.289-290.
Пузирний В.Ф. Розуміння та значення адміністративної діяльності в державному управлінні. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. — Випуск 6-1. Том 3. – С. 30-33.
Пузирний В.Ф. Адміністративно-правове регулювання службової дисципліни в Державній кримінально-виконавчій службі України. // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2014. — № 8. – С. 151-154.
Пузирний В.Ф. Адміністративні процесуальні та процедурні норми у правовому регулюванні діяльності установ виконання покарань. // Наше право. – 2014. — № 10. – С. 73-78.
Пузирний В.Ф. Реалізація принципу відкритості в діяльності Державної пенітенціарної служби України. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. — № 4 (І). – С. 275- 283.
Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність деяких правоохоронних органів (на прикладі органів прокуратури). // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць. – Випуск 12. – Т. 1. — 2014.- С. 97-100.

2015 рік

Пузирний В. Ф. Законодавчі основи принципу відкритості в діяльності пенітенціарної служби України.// «Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 30-31 січня 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 146-148.
Пузырный В.Ф. К вопросу определения административной деятельности в учреждениях и органах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. / Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. — С. 124- 126.
Пузырный В.Ф. Некоторые вопросы определения административной деятельности в учреждениях и органах Государственной уголовно-исполнительной службы / LegeasiViata. Международный научно–практический правовой журнал. – 2015. – Ianuaire.– С.80-83.
Пузирний В.Ф. Процесуальні та процедурні аспекти правового регулювання діяльності установ виконання покарань. // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 6-7 лютого 2015 року / Голова оргкомітету – перший проректор, к.ю.н., доцент А.А, Березовський; д.ю.н., професор Т.О. Анцупова, д.ю.н., професор О.С. Кізлова, д.ю.н., професор Н.А. Орловська, к.ю.н., доцент Д.В. Кравцов, д.ю.н.,професор Є.Л. Стрельцов. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С.137 – 141.
Пузирний В.Ф. Сучасні проблеми адміністративно-правового регулювання службової дисципліни в Державній кримінально-виконавчій службі України. // Ukraine – EU. Moderntechnology, businessandlaw :collectionofinternationalscientificpapers : in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work : philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv: CNUT, 2015. – P. 315 — 318.(Košice, Slovakia,March 30–April 2, 2015)
Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність правоохоронних органів. // Адміністративне право та процес України : пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації : тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Леоніда Васильовича Коваля, м. Запоріжжя, 6-7 березня 2015 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 71- 75.
Пузирний В. Ф. Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Україні. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. – Вип. 11. – С. 167 -171. Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність органів прокуратури. // «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27-28 лютого 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 129 — 132.
Пузирний В.Ф. Ознаки адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015р. – Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – С. 165-167.
Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність у державному управлінні. // «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. — С. 135-137.
Пузирний В.Ф. Адміністративно-юрисдикційна діяльність у пенітенціарних установах Великої Британії. // Сучасні тенденції в юридичній науці України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. — С.126-128.
Пузирний В.Ф. Адміністративна відповідальність осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України за порушення вимог фінансового контролю. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. — №2. – С. 150-152.
Пузирний В.Ф. Реалізація права засуджених на звернення до органів державної влади в Україні. // Сучасна юридична наука:актуальні проблеми та шляхи вирішення [Текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична наука: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, 14-15 травня 2015 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «ІОМП», 2015. – С. 60-62.
Пузирний В.Ф. Поняття та ознаки адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Право і суспільство. – 2015. — № 4. – С. 94-99.
Пузирний В.Ф. Проблемні аспекти адміністративної відповідальності осіб рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби України за порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУПАП). // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франковськ, 2015. — С. 110-112.
Пузирний В.Ф. Взаємозв’язок адміністративної діяльності як однієї з функцій виправної колонії та її організаційної структури. // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства : досягнення та перспективи: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 травня 2015 року. Тези наукових доповідей. – К., 2015. – С. 94-97.
Пузирний В.Ф. Поняття та сутність сучасної державної політики України у сфері виконання покарань. // «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 22-23 травня 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. — С. 129-131.
Пузирний В.Ф. Концепція державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України: правовий аналіз. // Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — С. 115-117.
Пузирний В.Ф. Принципи адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. — № 3. – С. 42-48.
Пузирний В.Ф. Щодо питання про класифікацію адміністративної діяльності в установах виконання покарань. //Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 червня 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. — С. 97-99.
Пузирний В.Ф. Щодо поняття принципів адміністративної діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України.// Актуальні питання реформування правової системи України : зб. Матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк 26-27 черв. 2015 р.) / уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — С. 94-95.
Пузирний В.Ф. Функції адміністративної діяльності в установах та органах виконання покарань. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. — Випуск 33. Том. 2. – С.69-73.
Пузирний В.Ф. Щодо питання про функції адміністративної діяльності в органах та установах виконання покарань. // «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 1серпня 2015 р. – Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. — С.66-69.
Пузирний В.Ф. Вимоги до керівників органів і установ виконання покарання. // «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права»), 2015. — С. 85-87.
Пузырный В.Ф. К вопросу о стиле управления и требованиям к руководителю в органах и учреждениях исполнения наказания. // ModernScience – Modernívěda.- 2015. — № 4. – С. 190-196.
Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України та її правове регулювання. // “Evropský politický aprávní diskurz”. – 2015, V. 2, Iss. 4. – Р. 302-306.
Пузирний В.Ф. Правова основа адміністративної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України. // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 75 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 133-138.
Пузирний В.Ф. Стиль управління керівника органу (установи) виконання покарання. // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 4-5 вересня 2015 року. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2015. – С. 74-77.
Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність установ та органів виконання покарань : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 378 с.
Пузырный В.Ф. Административно-юрисдикционная деятельность в учреждениях и органах исполнения наказания в Украине. // Rechtder Osteuropäischen Staaten (ReOS). – 2015. — № 3. – С. 270-278. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://www.ReOS.uni-goettingen.de.
Пузирний В.Ф. Правові аспекти адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах і органах виконання покарань. // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; Український інститут національної пам’яті; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2015. – Вип. 2. – С. 111-117.
Пузирний В.Ф. Стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби: формування базового поняття. // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. – С. 148-152.
Пузирний В. Ф. Адміністративні послуги в установах Державної кримінально-виконавчої служби / В. Ф. Пузирний // Jurnaluljuridicnational: teoriesi practica. – 2015. – № 5. – С. 24 28.
Пузирний В. Ф. Щодо поняття «стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби» / В. Ф. Пузирний // Правова держава: сучасні тенденції та передумови її розбудови в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2015. – С.71-74.
Пузирний В. Ф. Щодо судового контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань / В. Ф. Пузирний // Право.ua. – 2015. – № 3. – C. 64-68.
Пузирний В.Ф., Царюк С.В. Правове регулювання громадського контролю за дотриманням законодавства України про охорону здоров’я на виробництві. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. — № 5. – С. 155-159.
Puzyrnyi V. F. State employment service of Ukraine: stages advancemen and development. // Aктуальні проблеми юридичної науки та практики [ Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 1(1). – с. 68-76.

2016 рік

Пузирний В.Ф. Правове регулювання діяльності інституту уповноваженого з прав людей з інвалідністю. // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies (April 19–23, 2016, SLOVAK REPUBLIC-POLAND). – Chernihiv : CNUT, 2016. – Р. 351-352 ( у співавторстві Пузирна Н.С.).
Пузирний В.Ф. Адміністративний примус в діяльності установ виконання покарань: поняття та особливості. // Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 02 серп. 2016 р.) / редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С. ; Міністерство юстиції України, Академія Державної пенітенціарної служби. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016.- С. 172-174.
Пузирний В.Ф. Суб’єкти громадського контролю за дотриманням законодавства України про охорону праці. // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. — С. 245-247.
Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність в органах та установах виконання покарань спрямована на забезпечення інформаційної роботи. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. — № 9. – С. 114-119.
Пузирний В.Ф. Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань. //Форум права. – 2016. — № 4. — С. 271-276. Пузирний В.Ф. «Інвалід» чи «особа з інвалідністю»: проблеми законодавчого визначення. // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 336-338.
Пузирний В.Ф. Принцип відкритості в діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 473-475 (у співавторстві Гречанюк С.К.).
Державна політика України у сфері запобігання корупції. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Пузирний В.Ф. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – 22 с.
Пузирний В.Ф. Працевлаштування біженців в Україні // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.)/ за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів, 2016. – С.14-16.

2017 рік

Пузирний В.Ф. Чи може відпустка без збереження заробітної плати бути вимушеною? // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць / за ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 54-58.
Пузирний В. Ф. Святкові дні за трудовим законодавством України: історія становлення та перспективи вдосконалення. // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2017 р.) / Відп. ред. С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. – К.: ВГО «Майбутнє країни», журнал «Публічне право», 2017. C. 62-65.
Пузирний В.Ф. Законодавство України щодо захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. // Актуальні питання реформування правової системи: зб. Матеріалів ХІV Міжнар. нак.-практ. конф. (Луцьк, 16-17 червня 2017 р.)/ уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 113-115.
Пузирний В. Ф. Щодо рівності чоловіків та жінок у трудових правовідносинах. Чоловічий і жіночий світи: пошуки гармонії: матеріали круглого столу (м. Чернігів, 6 грудня 2016 р.) / за заг. ред. Н. А. Ємець ; Чернігівський національний технологічний ун-т. — Чернігів: ЧНТУ, 2017. – C. 30-33.
Пузирний В.Ф. Неробочі дні за трудовим законодавством України: історія становлення та перспективи вдосконалення.// Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. : в 2 т. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Т.1. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 366-367.
Пузирний В.Ф. Пільги учасникам антитерористичної операції в трудових правовідносинах. // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 128-129.
Пузирний В.Ф. Щодо поняття адміністративних послуг в Україні. // International Scientific Conference «Innovative research of legal regulation of public administration» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Lublin. Р. 105-107.
Пузирний В.Ф., Зливко С. В. Принципи контролю в адміністративній діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. — № 8. – С. 117-120.
Puzyrnyi, V. F. Tax management of large taxpayers in the light of cooperation evolution with fiscal authorities (domestic and foreign experience) / V. F. Puzyrnyi // Науковий вісник Полісся. – 2017. — № 3 (11). Ч. 2. – С. 159-165.
Пузирний В.Ф. Запізнення на роботу : поняття та сутність. // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. – С. 121-123.
Пузирний В.Ф. Інтелектуальний розвиток та соціалізація особистості. // Врачебное дело. — 2017. — № 7 (1146). — С. 52-56.
Пузирний В.Ф. Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення// Актуальні проблеми правознавства. – Науковий журнал ТНЕУ. — 2017. — № 3(11). – С. 86-90. Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність Служби безпеки України. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. — № 5. – С. 121-123.
Пузирний В.Ф. Принципи інтеграції Державної кримінально-виконавчої служби в систему державних інституцій. // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. — № 4. – С. 198-199.
Пузирний В.Ф. Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності в установах виконання покарань. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. — № 11. – С. 120-122.
Пузирний В.Ф. Класифікація адміністративної діяльності в установах виконання покарань. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Серія «Юридичні науки». 2017. — № 2. Том 28 (67).- С. 37-41.

2018 рік

Пузирний В., Іванець М. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. // Актуальні проблеми правознавства. – Науковий журнал ТНЕУ. – 2018. — № 2 (14).- С. 71-76
Пузирний В.Ф. Гарантії державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2018 р. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. — Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 199-201.
Пузирний В.Ф., Кирдан Ю.В. Характеристика основних принципів правового регулювання оплати праці. // Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 – С. 197-200.
Пузирний В.Ф. Законодавство України про охорону здоров’я в контексті адаптації соціальної політики до стандартів ЄС. // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції , м. Київ, 8 червня 2018 року // за ред. проф. Р.С. Мельника, відповід. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. — С. 67- 69.
Пузирний В.Ф Запізнення на роботу : поняття та сутність. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. — № 15. – С. 47-51.
Пузирний В.Ф. Захист від мобінгу в трудових відносинах // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 95-97.
Пузирний В.Ф. Правові питання люстрації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України // Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018.- С. 354-356.
Пузирний В.Ф. Правова охорона персональних даних осіб зі зниженою працездатністю в трудових правовідносинах // Дія норм адміністративного права на міжгалузевому рівні: проблеми та перспективи: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 7 грудня 2017 р.) / за заг. ред. В. А.Рудик; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С. 4-8.
Пузирний В.Ф., Пророченко В. В. Адміністративно-процесуальна форма: поняття та сутність // Реформація законодавства України: проблеми теорії і практики. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 73-78.
Пузирний В.Ф. Розірвання трудового договору у випадку вчинення працівником аморального проступку. // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2018. – № 1(4). – С. 63-67.

2019 рік

Пузирний В.Ф. Правова природа адміністративно-процесуальної правосуб’єктності. // Актуальні проблеми розвитку територіальних громад. Збірник – Чернігів: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 272-276. (у співавторстві Пророченко В.В.)
Пузирний В.Ф., Пророченко В. В. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність : поняття та сутність. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2019. — № 2. – С. 130-133.
Puzуrnyi V.F. Employment relationship in Ukraine // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 року) : збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Частина 2. — Чернігів: ЧНТУ, 2019. — С.101-102. ( у співавторстві Mendzhul K.V., Yusukhno S.I.).
Пузирний В.Ф. Організація праці керівника установи виконання покарань / Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.)/ уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 267-269.
Пузирний В.Ф. Стан практичного забезпечення державної політики у сфері виконання покарань у сучасних умовах. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя,18 травня 2019 р.) / Редкол.: С.Т. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. Дніпро : «ЛІРА ЛТД», 2019. С. 157-160.
Пузирний В.Ф. Особливості управління в органах та установах виконання покарань в Україні . // Держава та регіони. Серія: Право. – 2019. — № 3. – С. 191-195.
Пузирний В.Ф. Основні стилі управління керівника в системі Державної кримінально-виконавчої служби України. // Правові новели. – 2019. — № 8. – С. 126-131.
Пузирний В.Ф. Правові проблеми розірвання трудового договору у випадку вчинення працівником аморального проступку // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудо¬вого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Му¬дрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 108-111.

2020 рік

Пузирний В. Ф. До питання про стилі управління керівників органів та установ виконання покарань. // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 235- 238.
Пузирний В. Ф. Поняття службового відрядження // Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С. 179-181.
Пузирний В. Ф. Щодо поняття «дистанційна робота». // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. – С. 129-132.
Puzyrnyi V. (2020). The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent. Journal Of Advanced Research In Law And Economics, 11(3), 844 – 849. (Iasecnko S., Puzyrnа N., Kostiuk N., Bakhnovska I., Litvinova I.)
Пузирний В.Ф. Поняття службового відрядження та його ознаки. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». — 2020. – Том XXVI. – С. 90-95.

Чічкань Марія Валеріївна
кандидат юридичних наук, доцент

2005 рік

Чічкань М.В. Поняття права соціального забезпечення // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции. Выпуск IV. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2005. – 152 с.

2006 рік

Чічкань М.В. Значення Конституції України як джерела права соціального забезпечення // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2006. – С.95-97.

2007 рік

Чічкань М.В. Проблематика предмета права соціального забезпе-чення: окремі питання // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – 188 с.
Чічкань М.В. Медичне страхування – важлива складова системи соціального захисту України // Соціальна-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 р. / За ред. проф. Венедиктова В.С. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. – 350 с.
Чічкань М.В. Нормативна база соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей // Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.61-63.

2008 рік

Чічкань М.В. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту інвалідів//Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу (22 квітня 2008 року). – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008.- С. 78-81.
Чічкань М.В. Пенсія по інвалідності в солідарній системі: правовий аспект // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці ( серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) / Заг. ред. Ректора інституту Андріїва В.М. — № 1. – 2008. – С. 71-74.
Чічкань М.В.. Діяльність громадських організацій у сфері захисту інвалідів [Електронний ресурс] // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 523–526. – Режим доступу : httр://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008 -3/08cmvszi/.pdf.
Чічкань М.В. Соціальний захист чи соціальне забезпечення? // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 4. – С. 218–221.
Чічкань М.В.Повноваження Міністерства праці та соціальної політики в галузі соціального захисту населення// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2008. – № 11. – С. 57–59. – (Серія «Право»).
Чічкань М.В.Захист інвалідів у сфері діяльності громадських організацій // Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 листопада 2008 р.). – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 345–348.

2009 рік

Чічкань М.В.Інваліди як суб’єкти трудових правовідносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2009. – № 12. – С. 63–65. – (Серія «Право»).

2010 рік

Чічкань М.В. Деякі правові аспекти соціального захисту інвалідів в Україні // Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 24-25 вересня 2010 р. / За ред. проф. Венедиктова В.С. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. – 292 с.
Чічкань М.В. Проблеми та перспективи розвитку соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці ( серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) / Заг. ред. Ректора інституту Андріїва В.М. — № 2. – 2010. – С. 73-77.

2011 рік

Чічкань М.В. Охорона праці в Україні: теоретико-правовий аспект // Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2011 р. / За ред. проф. Венедиктова В.С. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – 324 с.
Чічкань М.В. Медичне право – пріорітетниий напрям розвитку сучасної юридичної науки // Актуальні проблеми юридичної науки – 2010: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( «актуальні проблеми юридичної науки – 2010»), ( Київ, 26 листоп. 2010 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Н.Б. Болотіної / у 2-х частинах. Частина 2. – К.: Національна академія управління, 2011. – 328 с.
Чічкань М.В. Працевлаштування – головний чинник інтеграції інвалідів в суспільство // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – 540 с.
Чічкань М.В. Державна політика у сфері соціального захисту громадян похилого віку: актуальні питання // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ: матеріали всеукраїнської наук.- практ. конф. ( м. Харків, 25 листоп. 2011) / за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2011. – 368 с.

2012 рік

Чічкань М.В. Концептуальні підходи до формування поняття «медичне право» у сучасній юридичній науці / М.В. Чічкань // Підприємництво, господарство і право. – 2012. — № 3. – с. 36-38.
Чічкань М.В. Окремі правові питання реалізації права на працю інвалідами в сучасних умовах // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. – 294 с.
Чічкань М.В. Щодо питання правового регулювання соціального захисту інвалідів в Україні // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук. – практ. конф. (Харків 5-6 жовт. 2012 р.) / За ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012. – 500 с.
Чічкань М.В. Щодо питання соціального захисту інвалідів у міжнародно-правових актах / М.В. Чічкань // Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. — № 1 (1). – с. 248-255.

2013 рік

Чічкань М.В. Особливості реалізації права на працю громадянами похилого віку /М.В. Чічкань // Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ.конф. (м. Харків, 12 квіт. 2013 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х.: ХНУВС, 2013. – с. 296-299.
Чічкань М.В. Соціальний захист інвалідів в контексті європейської інтеграції України /М.В. Чічкань // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь 6-9 червня 2013 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. –с. 145-148.
Чічкань М.В. Теоретико-правові аспекти соціального захисту громадян похилого віку в Україні / М.В. Чічкань // Підприємництво, господарство і право. – 2013. — № 5. – с. 44-46.
Чічкань М.В. Соціальний захист жертв політичних репресій: загальноправовий аспект / М.В. Чічкань // Юридична Україна. – 2013. — № 6. – с. 82- 86.
Чічкань М.В. Щодо питання реалізації інвалідами права на працю в сучасних умовах / М.В. Чічкань // Соціальне право. – 2013. — № 2. – с. 312-321.

2014 рік  

Чічкань М.В. Окремі правові питання зайнятості інвалідів в Україні / М.В. Чічкань[Електронний ресурс] // Порівняльно-Аналітичне право. – 2014. — № 1. – с. 121-123. — Режим доступу : http://www.pap.in.ua/.
Чічкань М.В. Міжнародно-правові стандарти у сфері соціального захисту інвалідів / М.В. Чічкань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. — № 1. – с. 259-263.
Чічкань М.В. Щодо питання соціального захисту громадян похилого віку в Україні / М.В. Чічкань // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 травня 2014р.). – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С. 15-19.
Чічкань М.В. Законодавче забезпечення прав реабілітованих жертв політичних репресій у сфері соціального захисту [Текст] / М.В. Чічкань // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / Ред.кол.: В.С. Венедіктов, А.М. Куліш, М.М. Бурбика; За ред..: В.С. Венедіктова, А.М. Куліша. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 334-338.

2015 рік

Чічкань М.В. Правове регулювання соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей у сучасній Україні // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право». – 2015. – С. 345-348.
Чічкань М.В., Якубовський М.О. Сучасні аспекти правового регулювання у сфері соціального захисту інвалідів в Україні // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 132-136.
Чічкань М.В., Мірошник К.М. Поняття бідності та критерії її визначення // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015 р.). – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 132-136.
Чічкань М.В. Окремі правові питання реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни / М.В. Чічкань // Актуальні проблеми юридичної науки та практики[Текст]. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. — № 1(1). – С.84-89.
Чічкань М.В. Умови та особливості призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» // Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2015 р.); за заг. ред. В.А.Рудик/ Черніг. нац.тех.ун-т. – Ч.: ЧНТУ, 2015. – 74с.
2016 рік

Чічкань М.В. Правові засади зайнятості інвалідів в Україні / М.В. Чічкань // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 грудня 2015р.). – Львів: Український центр соціально-правових досліджень; Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка 2016. – С.149-152.
Чічкань М.В., Денисенко К.В. Щодо пенсійного забезпечення ветеранів війни в Україні// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – № 37.- Том 2. – С. 92–94. – (Серія «Право»)
Чічкань М.В. Окремі питання щодо виконання Україною конвенції ООН про права інвалідів // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and law collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of social Work, philosophy, psychology, sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernihiv: CNTU, 2016. – с. 375-378.

Чічкань М.В. Сучасні тенденції удосконалення правового регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – 426 с.
Чічкань М.В., Бабіч К.О. Європейські стандарти щодо заборони дискримінації у сфері праці та законодавство України: питання співвідношення // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. — № 5. – С. 163-166.
Чічкань М.В. Європейські стандарти прав осіб з інвалідністю: окремі питання // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали науково-практичного семінару ( м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред. В.А. Рудик – Чернігів: ЧНТУ, 2016 – 172 с.

  2018 рік

Чічкань М.В., Литвиненко В.М. Щодо питання правового регулювання права на соціальний захист учасників бойових дій в Україні // Ukraine- EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : U31 in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovation in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies – Chernihiv : CNUT, 2017.-208 p.

2019 рік

Чічкань М.В. Законодавче регулювання діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні // Правові реформи в Україні: стан і перспективи розвитку : матеріали міжкафедрального науково-практичного семінару (м. Чернігів, 14 грудня 2019 р.) / за ред. В. Ф. Пузирного, І. М. Колодій, Н. В. Коломієць ; Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 106 -111.
Чічкань М.В. Громадські організації осіб з інвалідністю в Україні: правова регламентація та особливості діяльності // Актуальні проблеми юридичної науки та практики [Текст]. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. — № 1(5). – С.48-52.

2020 рік

Чічкань М.В. До питання про загальнообов’язкове державне соціальне страхування як гарантію права на соціальний захист в Україні // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків 9 жовт. 2020 р.) / уклад.: О. М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенка. – Харків: Право, 2020 – С. 522-524.

Литвиненко Валентина Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент

2006 рік

Литвиненко В.М. Суб’єкти здійснення соціального обслуговування //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2006. – С.156-162.

2007 рік

Литвиненко В.М. Виплата пенсій особам, які перебувають на повному державному утриманні //Теоретичні та практичні проблеми трудового та пенсійного права: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С. 62-67.
Литвиненко В.М. Фізична особа як суб’єкт надання соціальних послуг // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – С.149-151.
Литвиненко В.М. Поняття „соціальні послуги” в законодавстві України // Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково-практичної конференції; м. Чернігів, 31 травня – 2 червня 2007 року / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. – С. 90-93.
Литвиненко В.М. Місце соціальних послуг у системі соціального захисту // Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. юрид. наук, доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.33-36.

2008 рік

Литвиненко В.М. Видовий поділ соціальних послуг у законодавстві та теорії. // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 37 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – С. 101-105.
Литвиненко В.М. Право на соціальні послуги як складова права на соціальний захист // Трудове право України: сучасний стан та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 22-24 травня 2008 р. / За ред. проф. В.С.Венедіктова. – Сімферополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Кримський юридичний інститут, 2008. – С.270 -276.
Литвиненко В.М. Щодо змісту терміна „соціальні послуги” в теорії та законодавстві // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К.: Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 305-311.
Литвиненко В.М. Щодо питання про конституційні гарантії права людини на соціальні послуги//Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу (22 квітня 2008 року). – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008.- С.70-73.
Литвиненко В.М. Щодо питання про співвідношення понять „соціальні послуги” та „соціальне обслуговування” // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2008. — №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – С..50-53.

2009 рік

Литвиненко В.М. Щодо питання про визначення суб’єктів, які надають соціальні послуги // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 439-442.
Литвиненко В.М. Щодо деяких категорій осіб-отримувачів соціальних послуг // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 5-6 червня 2009 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. — Харків: Українська асоціація фахівців трудового права. Харківський економіко-правовий університет, 2009 – С. 228-292.

2010 рік

Литвиненко В.М. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права як принципи надання соціальних послуг// Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: Матеріали науково-практичної конференції; м. Харків, 24-25 вересня 2010 р. / За ред. проф.. В.С. Венедиктова. — Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. — 292 с.
Литвиненко В.М. Правосуб’єктність фізичних осіб як отримувачів соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – сс. 70-74.
Литвиненко В.М. Система установ соціального обслуговування за законодавством України// Сучасне та майбутнє в тенденціях підготовки студентів ВНЗ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 3 червня 2010 р.). — Чернігів: Видавець Лозовий В.М.., 2010. — 300с.
Литвиненко В.М. Соціальне обслуговування дітей у стаціонарних установах // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право .Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) 6 щоквартальний науковий збірник. — 2-І-. — № 2. — Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці , 2010.-366с.
Литвиненко В.М. Поняття та основні ознаки договору про надання соціальних послуг // Підприємство, господарство і право. — 2010. — № 9.- с. 51-54.

2011 рік

Литвиненко В.М. Права та обов’язки сторін договору про надання соціальних послуг.// Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2011 р. / за ред. проф.. В.С. Венедиктова. — Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України. — 2011. — сс. 286-289.
Литвиненко В.М. Умови надання соціальних послуг //Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011р./ За ред.. к.ю.н., доцента В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011, — 450 с.
Литвиненко В.М. Складна життєва обставина як підстава надання соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2011. — № 10 . – сс. 75-78.
Литвиненко В.М. Волонтери як суб’єкти надання соціальних послуг // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2011 року) / за загреб. К.Ю Мельника. – Х .: Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ. 2011. – сс. 207-210

2012 рік

Литвиненко В.М. Деякі особливості реалізації соціальних прав людини // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путівль, 14-16 червня 2012 р. /За ред. проф. В.С. Венедіктова. Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. -2012. -сс. 284-288.
Литвиненко В.М. Реабілітаційні послуги як різновид соціальних послуг // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. Конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: право, 2012. – сс. 459-462
Литвиненко В.М. Соціальні послуги у сфері соціального захисту населення: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.05. – Трудове право; право соціального забезпечення /В.М. Литвиненко — Харків, 2012. – 184с.
Литвиненко В.М. Співвідношення соціальних послуг і пільг у системі соціального захисту населення // Юридична Україна. – 2012. — № 11. – сс. 124-127

2013 рік

Литвиненко В.М. Принципи надання соціальних послуг // Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали II Всеукраїнської наук. практ. конференції (м. Харків, 12 квітня 2013 року ); за заг. Ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харків. Нац. Ун-т внтур. Спра. – Х.: ХНУВС, 2013 . – 2013. – сс. 354-357
Литвиненко В.М. Права та обов’язки фізичної особи як суб’єкта-отримувача соціальних послуг // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2-13 року/ За заг ред.. проф.. В.С. Венедиктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української банківської справи НБУ. – 2013. – сс. 304-307
Литвиненко В.М. Підстави надання соціальних послуг // Юридична Україна. – 2013. — № 8. – сс. 62-65
Литвиненко В.М. Роль соціальних послуг у системі соціального захисту // Соціальне право України: науковий збірник / Черні. держ. технол. ун-т, Укр.. асом. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. ун-т, 2013. — №1 (2). – сс. 247- 256
Литвиненко В.М. Страхові соціальні послуги: загальна характеристика // Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. — № 2 (3). (подана до друку).

2014 рік

Литвиненко В.М. Інвалідність як підстава для надання соціальних послуг // Порівняльно-аналітичне право. — 2014. — № 1 116-118. – Режим доступа: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/24
Литвиненко В.М. До питання про фінансування соціальних послуг //Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Чернігів, 22-23 травня 2014).- Чернігів: Десна Полігаф, 2014. – с. 20-24
Литвиненко В.М. До питання про соціальні послуги за рахунок фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / [За ред. проф. В.С.Венедіктова, проф. А.М.Куліша]. — Суми: Сумський державнийй університет. — 2014. — С. 305-309
Литвиненко В.М. Характеристика соціальних послуг системи загальнообов’язкового державного соціального страхування // Право і суспільство. – 2014. — № 5-2. – сс. 156 – 160
Литвиненко В. М. Значення соціальних послуг як одного із видів соціального захисту [Текст] / В. М. Литвиненко // Молодий вчений. — 2014. — №7 – с. 153- 156 (н-м вид)
Литвиненко В.М. Гарантії права на соціальні послуги [Текст] / В. М. Литвиненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» . – 2014. — № 9-2 том 2 — с. 20-24.
Литвиненко В.М. Загальні суб’єкти надання соціальних послуг // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2014 – Т. 1, № 5. – С. 310-313 — (Серія : «Юридичні науки»).
Valentina Litvinenko, Viktoria Rudyk. On the issue of alternative forms of family care orphaned children: the experience of foreign countries and ways of its implementation in national practice / Viktoria Rudyk, Valentina Litvinenko //Australian Journal of Scientific Research, 2014, No.1. (5) (January-June).Volume II. “Adelaide University Press”. Adelaide, 2014. – 975-980 р.

.
2015 рік

Литвиненко В. М. Правова основа надання соціальних послуг [Текст] / В. М. Литвиненко // Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Чернігів, 21 січня 2015р. – Чернігів : Черніг. Нац.. технолог. Ун. –т, 2015 . – 81-85 сс.
Литвиненко В.М. Безробіття як підстава для надання соціальних послуг [Текст] / В.М. Литвиненко // Ukraine — EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. — Chernihiv : CNUT,2015. 286- 288 p.
Литвиненко В.М. Право на реабілітацію інвалідів: загальна характеристика [ Текст] / В. М. Литвиненко // Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції , м. Ужгород, 16-17 жовтня 2015 р. – Ужгород: ужгородський національний університет, 2015. — 244 с., — 116-118 сс.
Литвиненко В.М. Деякі особливості виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні [ Текст] / В. М. Литвиненко // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – сс.280-283
Литвиненко В.М. Деякі питання стандартизації при наданні соціальних послуг[ Текст] / В. М. Литвиненко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики . – Чернігів: ЧНТУ, 2015. — №1 (1). – 61-67 сс..
Литвиненко В.М. Про зарубіжний досвіт пенсійних реформ на прикладі окремих країн [ Текст] / В. М. Литвиненко // // Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2015 р.); за заг. ред. В.А.Рудик /Черніг.нац.тех.ун-т. — Ч.: ЧНТУ, 2015. – 30-34сс.

2016 рік

Литвиненко В.М. Щодо діяльності окремих установ, які надають соціальні послуги особам, постраждалим від насильства [Текст] / В.М. Литвиненко // Ukraine — EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2.Societal Challenges . Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Publik Administration. Innovations in Education/ Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science – Chernihil: CNUT, 2016 / — 382p. 326 – 329 pp.
Литвиненко В.М. Деякі питання моніторингу та якості соціальних послуг[Текст] / В.М. Литвиненко // Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 року ) – Чернігів: Чернігівський національних технологічний університет, 2016 року. – сс..35-38
Литвиненко В.М. Соціальні установи з надання соціальних послуг для дітей та молоді [Текст] / В.М. Литвиненко //Право і суспільство. — № 3 . — 2016 р. – с. 81-87.
Литвиненко В.М. Права та обов’язки підопічних (вихованців) стаціонарних установ [Текст] / В.М. Литвиненко // Сфера дії трудовго права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг. Ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац.. ун-т внутр.. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. –с. 371-374
Литвиненко В.М. Пошук підходящої роботи – основна страхова соціальна послуга при безробітті // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції:матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 9 грудня 2016 р.) / за заг. ред.. В.А. Рудик _ Чернігів : ЧНТУ, 2016 – с. 37- 41

2017 рік

Литвиненко В.М., Чічкань М.В.Щодо питання правового регулювання права на соціальний захист учасників бойових дій в Україні// Ukraine — EU. . Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2.Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Publik Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies — Chernihiv: CNUT, 2017 – 28-31pp.
Литвиненко В.М. Діти як суб’єкти отримання соціальних послуг // Порівняльно-аналітичне право. — 2017. — № 3, сс. 98-100. – Режим доступа: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/24

2018 рік

Литвиненко В.М. Дещо про проект Закону України «Про соціальні послуги» // Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. – Chernihiv : CNUT, 2018. – 45-48p.

Литвиненко В.М. Деякі питання здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони праці // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукраїнської науко-во-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 171-175

2019 рік

Литвиненко В.М. Бездомність як підстава для надання соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 2.- сс. 75-80.
Литвиненко В.М. Щорічні відпустки: сьогодення та перспективи // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціально-го забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудо-вого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Му-дрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – С. 208-211.
Литвиненко В.М. Охорона здоров’я: особливості адміністративно-правового регулювання // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2019. — № 1(5). –С. 42-47

2020 рік

Литвиненко В.М. Деякі особливості оформлення трудових та цивільних правовідносин, пов’язаних із виконанням роботи // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 540-542.
Литвиненко В.М. Ненормований робочий день та надурочна робота: питання розмежування // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та проф-спілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. –С. 197-200.
Литвиненко В.М. Про переважне право в трудових правовідносинах // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомлення учасників Х Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 9 жовтня 2020 р.) \ уклад: О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенко. – Харків: право,2020. – С. 195-199

Шестак Лілія Володимирівна
кандидат юридичних наук, доцент

2004 рік

Шестак Л.В., Шкарупа В.К. Поняття та юридичний зміст ліцензування / Л.В. Шестак, В.К. Шкарупа // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. — м. Ірпінь, 2004. — № 2 (24). — С. 130-134.
Шестак Л.В. Класифікація ліцензій та її юридичне значення / Л.В. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 7. — С. 44-48.
Шестак Л.В. Стадії ліцензійного провадження / Л.В. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 12. — С. 81-84.
Шестак Л.В. Правові підстави ліцензування / Л.В. Шестак // Науковий вісник Національної академії ДПС України, — м. Ірпінь, 2004. — № 4 (26). — С. 268-272.
Шестак Л.В. Проблеми реалізації права власності при здійсненні підприємницької діяльності / Л.В. Шестак // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України. Матеріали науково-практичної конференції (12 березня 2004 року, м. Київ). Частина 1. — К. — 2004. — С. 119-122.
Шестак Л.В. Лицензионное производство в структуре административного процесса / Л.В. Шестак // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции (26 марта 2004 года, г. Чернигов). — Выпуск 3. — Чернигов. — 2004. — С. 18-22.

2005 рік

Шестак Л.В. Стадії ліцензійного провадження / Л.В. Шестак // Правова інформатика. — 2005. — № 2. — С. 67-71.
Шестак Л.В. Окремі проблеми чинності ліцензій в часі / Л.В. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 1. — С. 87-90.
Шестак Л.В. Особливості здійснення контрольної діяльності у сфері ліцензування / Л.В. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 117-120.
2007 рік
Шестак Л.В. До питання про поняття та підстави адміністративної відповідальності / Л.В. Шестак // Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ. — Чернігів, 22 березня 2007. — С. 41-44.
Шестак Л.В. Розмежування нагляду і контролю у сфері ліцензування / Л.В. Шестак // Науковий вісник Національної академії ДПС України, — м. Ірпінь, 2007. — № 6. — С. 164-169.
Шестак Л.В. Зміст і значення окремих принципів адміністративної відповідальності / Л.В. Шестак // Матеріали ІІІ науково-практичної міжвузівської конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення». — Чернігів, Чернігівська філія Європейського університету. — 2007. — С. 157-161.

2008 рік

Шестак Л.В. Поняття та особливості служби в органах місцевого самоврядування / Л.В. Шестак // Актуальні проблеми розвитку держави і права: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. — Чернігів: Вид-во ЧДІПСТП, 2008. — С. 132-138.
Шестак Л.В. Поняття та суть контролю як способу забезпечення законності в державному управлінні економікою / Л.В. Шестак // Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. наук, доцента Сташківа Б.І. — Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. — С. 25-28.

2009 рік

Шестак Л. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання / Л. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 12. — С. 9-12.
Шестак Л. Роль великих платників податків у наповненні державного бюджету України / В. Гой, Л. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10 — С. 208-211.
Шестак Л.В. До питання про суть примусових заходів, що застосовуються за порушення порядку й умов ліцензування / Л.В. Шестак // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. — 2009. — № 1. — С. 30-35.
Шестак Л.В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут: Монографія / Шестак Л.В. — Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. — 164с.
Шестак Л.В. Малозначність правопорушення як підстава звільнення від адміністративної відповідальності. Л.В. Шестак // Роль права в сучасній Україні: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. наук, доцента Сташківа Б.І. — Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. — С. 32-37.

2010 рік

Шестак Л. Специфіка адміністративно-правового статусу податкових органів, які здійснюють податкове супроводження ВПП / Гой В., Шестак Л. // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 3. — С. 104-107.
Шестак Л., Веремієнко С. До питання про структуру Конституції України / Л. Шестак, С. Веремієнко // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 12. — С. 144-148.
Шестак Л.В. Особливості визначення ознак суб’єкта адміністративної відповідальності / Л.В. Шестак // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. — 2010. — № 1. — С. 15-19.
Шестак Л.В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб / Л.В. Шестак // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. — 2010. — № 3. — С. 18-25.
Шестак Л.В. Державний нагляд і контроль за здійсненням банківської діяльності / Л.В. Шестак // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. — 2010. — № 4 — С. 22-26.
Шестак Л.В. Питання відповідальності батьків за невиконання обов’язків щодо виховання дітей: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти опіки над сім’ями в Чернігівському регіоні» / Л.В. Шестак // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. — 2010. — № 2. — С. 160-163.

2011 рік

Шестак Л.В. Адміністративне право: Навчальний посібник / Шестак Л.В. — Чернігів, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. — 216с.
Шестак Л.В. До питання про поняття та ознаки методів державного управління / Л.В. Шестак // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні роботи): щоквартальний науковий збірник. — Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. — 2011. — № 1. — С. 12-15.

2012 рік

Шестак Л.В. Поняття та сутність адміністративного примусу // Новітні технології в науковій діяльності та навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): Тези доповідей. У 2-х томах. — Т. 2. Гуманітарні науки. — Чернгів, Чернігівський державний технологічний університет. 2012. — С. 329-333.
Шестак Л.В. Банківські операції та послуги / Л.В. Шестак // Историко-правовые социально-экономичесние аспекты развития общества. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции (20 марта 2012 года). — Чернигов. — 2012. — С. 18-22.
Шестак Л. До питання про поняття «банківська діяльність» / Л. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 7. — С. 49-51.

2013 рік

Шестак Л.В. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення / Л.В. Шестак // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: материалы докладов и выступлений международной научно-практической конференции (г. Чернигов, 16 апреля 2013 года). — Чернишов: Украинско-Российский институт (филиал) в г. Чернигове ФГБОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина». — Чернигов, 2013. — С. 35-39.
Шестак Л., Веремієнко С. Класифікація та характеристика суб’єктів адміністративних правопорушень / Л. Шестак, С. Веремієнко // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 43-45.
Шестак Л. До питання про ознаки суб’єкта адміністративного правопорушення / Л. Шестак // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 32-43.
Шестак Л.В. Поняття суб’єкта адміністративного правопорушення / Л.В. Шестак // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 16-17 квітня). — 2013. — С. 200-202.

2014 рік

Шестак Л.В., Козинець І.Г. Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам // Молодий вчений, №12 (15), 2014 р.

2015 рік

Шестак Л.В., Колодій І.М. Причини банкрутства банківських установ в Україні та за кордоном // Историко-правовые и соціально-экономические аспекты развития общества: международная научно-практическая конференция, 25 марта 2015 г, г. Чернигов. С. 25-29.
Шестак Л.В. До питання про удосконалення процедури банкрутства банків // UKRAINE–EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW. – 2015. №1. – С. 369.
Шестак Л.В., Веремієнко С.В. До питання про звільнення від адміністративної відповідальності за незначне правопорушення // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. — №3. С. 96-98.
Шестак Л.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки банків / І.М. Колодій, Л.В. Шестак // Сучасні інформаційні, правові та соціально-економічні аспекти розвитку бізнесу. Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ імені академіка Ю. Бугая. — Чернігів, 23 квітня 2015 року. — 136с. — С. 64-66.
Шестак Л.В. Умови банкрутства банківських установ // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2015. №1. С. 46-53.

2016 рік

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Причини банкрутства банків у країнах, що розвиваються// Право і суспільство. 2016. — №3. С. 149-153.
Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Особливості заходів адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх в Україні. // Актуальні проблеми юридичної науки та практики . 2016. №1(2). С. 42-46.
Шестак Л.В., Козинець І.Г. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї// Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 1. Том 3. 2016. – С. – 108- 112.

2017 рік

Шестак Л. В. Сутність та значення попередження як виду адміністративного стягнення [Текст] / Л. В. Шестак // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. — С. 95-98.
Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Штраф в системі адміністративних стягнень // Актуальні проблеми юридичної науки та практики . 2017. №1. С. 61-65.
Шестак Л.В., Веремієнко С.В. До питання про доцільність застосування оплатного вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім обʼєктом адміністративного правопорушення // Право і суспільство. 2017. — №6. С. 144-148.

2018 рік

Шестак Л.В. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення// Право і суспільство. 2018. — №2. С. 109-114.
Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення: правова природа та проблеми застосування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. — Том 2. №1. ¬- С. 35-38.
Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх: проблеми правового регулювання та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. 2018. №1 (4). С. 61-65.

2019 рік

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність // Порівняльно-аналітичне право. 2019. №5. С. 318-321
Шестак Л.В. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність // Порівняльно-аналітичне право. 2019. №6. С. 359-362.

2020 рік

Шестак Л.В. Законність як основна ознака актів органів внутрішніх справ // Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 428 с. С. 254-256.
Шестак Л.В. До питання про поняття інформаційного адміністративного правопорушення // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина ІІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 жовтня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – 56 с. С. 61-63.
Шестак Л.В., Пророченко В.В. Публічне адміністрування як особливий вид адміністративної діяльності. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 26-27 листопада 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020.с.153-154.

Селецький Олексій Вікторович
кандидат юридичних наук, доцент

2008 рік

Селецький О. В. Спеціальна дисциплінарна відповідальність суддів // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2008. — № 1. — Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. – С. 64-71.

2010 рік

Селецький О. В. Правове регулювання праці неповнолітніх відповідно до європейських стандартів та національного законодавства України / Матеріали міжнародної науково – практичної конференції „Європейські стандарти опіки над сім’ями та дітьми в Чернігівському регіоні” // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки). – 2010. — №2. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С. 129-137.

2011 рік

Селецький О. В. Деякі аспекти дисциплінарної відповідальності у трудовому праві // Актуальні проблеми юридичної науки – 2010: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2010»], (Київ, 26 листоп. 2010) / За заг. Ред. В.К. Матвійчика, Ю.В. Нікітіна, Н.Б. Болотіної / У 2-х частинах. Частина 2. – К.: Національна академія управління, 2011. – С. 125-127.
Селецький О. В. Проблеми реалізації права жінок на працю в сучасних умовах // Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2011 р. / За ред. проф. В. С. Венедіктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, 2011. – С. 168-171.
Селецький О. В. Причини виробничого травматизму та заходи щодо їх попередження і усунення // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2011. — № 1. — Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – С. 66-69.
Селецький О. В. Проблеми правового регулювання оплати праці в сучасних умовах // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2011 р. / За ред. к.ю.н., доц. В.В. Жернакова. – Харків: Кросроуд, 2011. – С. 298-300.
Селецький О. В. Проблеми правового регулювання безпечних і нешкідливих умов праці // Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня-1 жовтня 2011 року / За ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н. О.А. Ситницької. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 179-181.

2012 рік

Селецький О. В. Дослідження дисциплінарного проступку як підстави дисциплінарної відповідальності // Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2012. – С. 159-162.
Селецький О. В. Щодо визначення сутності дипломатичної служби як особливого різновиду суспільно-корисної праці // Розумовські зустрічі: матеріали науково-практичної конференції «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2012. – С. 78-82.
Селецький О. В. Деякі аспекти регулювання службово-трудових відносин із дипломатичними працівниками // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путивль, 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В. С. Венедіктова. – Путивль: Українська асоціація фахівців трудового права, Сумський національний аграрний університет, Путивльський коледж Сумського національного аграрного університету. – 2012. – С. 215-218.
Селецький О. В. Проблеми дискримінації жінок на ринку праці України // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. «Проблеми гендеру та жіночої історії в міському просторі (на досвіді міст Чернігова, Ніжина, Прилук)». Матеріали обласної науково-практичної конференції / Голова редколегії Дорожкіна І.В. – Чернігів: Видавець Лозовий, 2012. – С. 123-128.
Селецький О. В. Право на працю та проблеми його реалізації в сучасних умовах // Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технолог. ун-т, 2012. – № 1 (1). — С. 151-159.
Селецький О. В. Дипломатичні працівники як суб’єкти трудового права // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012. – С. 273-278.

2013 рік

Селецький О. В. Особливості правового регулювання заохочення дипломатичних працівників за законодавством України // Протиправна поведінка: критерії, відповідальність, запобігання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред.. М.О. Ларченко. – Ніжин: ПП Лисенко, 2013. – С. 126-134.
Селецький О. В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності дипломатичних працівників за законодавством України // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013 р. / За ред. проф. В. С. Венедіктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. – С. 90-94.
Селецький О.В. Молодь як особлива категорія учасників трудових правовідносин // Соціальне право України: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. — № 1 (2). – С. 143-158.
Селецький О.В. Теоретико-правове дослідження окремих аспектів заохочення дипломатичних працівників // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. — № 2. – С. 208-210.
Селецький О.В. Дипломатична служба як особливий різновид суспільно-корисної праці // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Випуск 6. Том 2. – С. 50-53.
Селецький О.В. Оцінювання професійної діяльності дипломатичних працівників як один з елементів проходження дипломатичної служби // Право і суспільство. – 2013. — № 6-2. – С. 245-249.

2014 рік

Селецький О.В. Щодо визначення правового статусу дипломатичних працівників як учасників службово-трудових відносин / О.В. Селецький // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 106-111.
Селецький О.В. Спеціальна трудова правосуб’єктність дипломатичних працівників / О.В. Селецький // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. — № 6 (10). — С. 169-174.
Селецький О.В. Дипломатичний ранг як ознака трудоправового статусу дипломатичного працівника // Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: [Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 27 лютого 2014 р.]. – Київ: «МП Леся», 2014. – С. 101-103.
Селецький О.В. Атестація як ефективний спосіб підвищення професіоналізму дипломатичних працівників // Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-7 червня 2014 р. / [За ред. проф. В.С.Венедіктова, проф. А.М.Куліша]. — Суми: Сумський державний університет. — 2014. – С. 240-244.
Селецький О.В. Сутність права на працю та проблеми його забезпечення в сучасний період // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 22-23 травня 2014 р.). – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С. 98-104.
Селецький О.В. Організаційно-правові аспекти конкурсного відбору на дипломатичній службі / О.В. Селецький // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 28 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 314-317.

2015 рік

Тіщенкова С. О. Виникнення трудових правовідносин з дипломатичними працівниками / С.О. Тіщенкова, О.В. Селецький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. — № 2 (76). – С. 132-139.
Селецький О.В. Працівник як суб’єкт трудового права / О.В. Селецький, М.С. Скуміна // Проблеми громадянського поступу українського суспільства : філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів, 21 січ. 2015 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 122-127.
Селецький О.В. Складення присяги як одна з умов виникнення службово-трудових відносин на дипломатичній службі / О.В. Селецький // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. – Chernihiv: CNUT, 2015. – С. 323-326.
Селецький О.В. Теоретичні засади професійної підготовки дипломатичних працівників / О.В. Селецький // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 27 листоп. 2015 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – С. 225-228.
Селецький О.В. Сучасний стан солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні / О.В. Селецький // Сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи України : матеріали наук.-практ. семінару, (Чернігів, 9 груд. 2015 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик; Черніг. нац. тех. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 44-47.
Селецький О.В. та ін. Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»: навчальний посібник / кол. авт. ; кер. авт. кол. Т. М. Лежнєва. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 185 с.

2016 рік

Селецький О.В. Окремі правові питання притягнення дипломатичних працівників до дисциплінарної відповідальності / О.В. Селецький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. – 2016. — № 1 (80). – С. 140-146.
Селецький О.В. Теоретико-правовий аналіз професійної підготовки працівників дипломатичної служби / О.В. Селецький // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 81-84.
Селецький О.В. Особливості трудової правосуб’єктності дипломатичних працівників / О.В. Селецький // Правова реформа в сучасних умовах : досягнення і перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 26 лют. 2016 р.). Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 108-110.
Селецький О.В. До питання просування та переміщення дипломатичних працівників в системі органів дипломатичної служби / О.В. Селецький // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies, (Slovak Republic-Poland, April 19–23, 2016). – Chernihiv : CNUT, 2016. – P. 356-359.
Селецький О.В. До питання правової природи службово-трудових відносин державних службовців в умовах запровадження нового законодавства про державну службу / О.В. Селецький // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 21 жовт. 2016 р.). — Хмельницький : Хмельницький ун-т упр. та права, 2016. – С. 256-259.
Селецький О.В. Дослідження терміна «службова дисципліна» в рамках нового Закону України «Про державну службу» / О.В. Селецький, С.В. Івашко // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 28 жовт. 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 223-226.
Селецький О.В. Спеціальна дисциплінарна відповідальність державних службовців / О.В. Селецький // Проблеми соціального права та законодавства в умовах реформ та євроінтеграції : матеріали наук.-практ. семінару, (Чернігів, 9 груд. 2016 р.) / за заг. ред. В. А. Рудик. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 54-59.

2017 рік

Селецький О.В. Корупція на державній службі: правові основи запобігання та протидії / О.В. Селецький // Правові системи : наук.-практ. електрон. журн. –№ 3/4. – 2017. – С. 56-62.
Селецький О.В. Актуальні проблеми державної служби в Україні в контексті її адаптації до існуючих зарубіжних моделей / О.В. Селецький, Д.С. Бабич // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2017. — № 1 (3). – С. 30-37.
Селецький О.В. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України / О.В. Селецький, Н.С. Пузирна, О.В. Нестеренко // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : U31 in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovation in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies. – Chernihiv : CNUT, 2017. – P. 41-44.
Селецький О.В. Окремі аспекти правового регулювання трудових відносин з працівниками, яким надано допуск до державної таємниці / О.В. Селецький, Н.С. Новик // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-р. кафедри труд. та господар. права Харківського нац. ун-ту внутр. справ / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Х. : Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 253-256.
Селецький О.В. Правові основи запобігання та протидії корупції на державній службі / О.В. Селецький, С.О. Біленко // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства : економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених, (Чернігів, 14 груд. 2017 р.). – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 474-476.

2018 рік

Селецький О.В. Правова характеристика заборон та обмежень, пов’язаних з проходженням дипломатичної служби / О.В. Селецький // Право і суспільство. – 2018. — № 2, ч. 2. – С. 135-140.
Селецький О.В. Юридичні гарантії трудової діяльності дипломатичних працівників / О.В. Селецький // Правові новели : наук. юрид. журн. – 2018. – № 4. – С. 135-141.
Melnyk K. Yu. Economic and legal analysis of premiums and increments to staff / K. Yu. Melnyk, F. A. Tsesarsky, O.V. Seletsky // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С. 232-241.
Селецький О.В. Правообмеження на дипломатичній службі України / О.В. Селецький // Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice (Lublin, Republic of Poland April 17, 2018) : international research and training conference. — Fundacja instytut spraw administracji publiczney, 2018. – P. 66-69.
Селецький О.В. Окремі питання щодо тривалості щорічних основних відпусток / О.В. Селецький // Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law (Slovak Republic-Czech Republic, April 24-28, 2018) : collection of international scientific papers. – Chernihiv : CNUT, 2018. – P. 67-70.
Селецький О.В. Класифікація заборон та обмежень, пов’язаних з проходженням дипломатичної служби / О.В. Селецький // Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Дакор, 2018. – С. 359-363.

2019 рік

Селецький О.В. Правове регулювання підстав для притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності / О.В. Селецький, В.О. Приходько // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 2. – С. 168-171.
Селецький О.В. Поняття та сутність трудової правосуб’єктності / О.В. Селецький // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. – С. 57-59.

2020 рік

Селецький О.В. Теоретико-правовий аналіз заходів заохочення державних службовців / О.В. Селецький // Правові горизонти. — № 21 (34). – С. 66-70.
Селецький О.В. Преміювання як різновид матеріального стимулювання державних службовців / О.В. Селецький // VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). — С. 70-73.
Селецький О.В. Правове регулювання укладення контракту про проходження державної служби / О.В. Селецький // Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С. 192-194.
Селецький О.В. До питання про заохочення державних службовців / О.В. Селецький // VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні» (м. Харків, 28 травня 2020 р.). – С. 132-135.

Козинець Ірина Гаврилівна
старший викладач

2004 рік

Козинець І.Г.Щодо доцільності збереження принципу з’ясування істини у кримінальному процесі України /І.Г. Козинець //Підприємництво, господарство і право. – 2004. — №5. – С.125-128.
Козинец И.Г. Понятие и содержание истины в уголовном судопроизводстве /И.Г. Козинец //Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества: материалы межвузовской научно-практической конференции. – 2004. — Выпуск 3. – С.42-46.
Козинець І.Г.Щодо питання про сутність поняття принципу кримінального процесу /І.Г. Козинець //Підприємництво, господарство і право. – 2004. — №12. – С.171-173.

2006 рік

Козинець І.Г.Щодо поняття фінансово-правової відповідальності /І.Г. Козинець //Права людини: Збірник матеріалів круглого столу / за редакцією канд. істор. наук Козинець О.Г. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2006. – С.55-58.

2007 рік

Козинець І.Г.Податкова соціальна пільга /І.Г. Козинець //Цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні соціальних відносин: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.36-43.

2007 рік

Козинець І.Г.Поняття та суть фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства/І.Г. Козинець // Роль та місце правової держави у формуванні та розвитку громадянського суспільства: Збірник матеріалів круглого столу / за редакцією канд. істор. наук Козинець О.Г. – Чернігів: КП „Видавництво „Чернігівські обереги”, 2007. – С. 57-60.
Козинець І.Г. Податкова соціальна пільга /І.Г. Козинець //Цивілізаційна роль прав людини в упорядкуванні соціальних відносин: Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. – С.36-43.

2008 рік

Козинець І.Г.Щодо питання застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства до суб’єктів підприємницької діяльності /І.Г. Козинець //Демократизація державно-правових інститутів як фактор організації суспільства: Збірник матеріалів науково-практичного семінару /За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2008. – С. 47-50.

 1. Козинець І.Г.Зміст поняття “біженець” в Україні /І.Г. Козинець //Актуальні проблеми розвитку держави і права: Збірник матеріалів круглого столу /За ред. канд.істор.наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С.38-45.
 2. Козинець І.Г.Поняття “біженець” у міжнародно-правовій доктрині /І.Г. Козинець //„Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2008”: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 19-21 травня 2008 р. – Полтава: Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2008. – Т.3. – С.30-34.

2009 рік

Козинець І.Г.Порівняльний аналіз нормативних джерел зарубіжних країн про правовий статус іноземців та осіб без громадянства /І.Г. Козинець //Підприємництво, господарство і право. – 2009. — №8. – С.59-62.
Козинець І.Г.Щодо питання приєднання до конвенції ООН про статус біженців 1951 року та протоколу 1967 року до цієї конвенції /І.Г. Козинець //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. — №1. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2009. – С.36-42.
Козинець І.Г.Загальна характеристика суб’єктів правового статусу іноземців та осіб без громадянства /І.Г. Козинець //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник. – 2009. — №3. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2009. – С. 22-30.
Козинець І.Г. Про співвідношення понять “біженці” та “особи, переміщені всередині країни” /І.Г. Козинець //Держава і право. Збірник наукових праць. – 2009. — Випуск 45. – С.213-219.

2010 рік

Козинець І.Г. Аналіз сучасного етапу розвитку законодавчого врегулювання правового статусу біженців, осіб, переміщених усередині країни, та шукачів притулку /І.Г. Козинець //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010. — №1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.20-30.
Козинець І.Г. Законодавче регулювання правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства в зарубіжних країнах /І.Г. Козинець //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010. — №3. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.25-32.
Козинець І.Г.Генезис статусу осіб, переміщених усередині країни, за міжнародним правом /І.Г. Козинець //Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право, Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010. — №4. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – С.26-29.

2011 рік

Козинець І.Г.Характер співвідношення біженців та осіб, переміщених всередині країни /І.Г. Козинець //Україна між минулим і майбутнім: історико-правові та соціально-економічні аспекти розвитку країни [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 8 червня 2011 р.). Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. – С.208-211.

2012 рік

Козинець І.Г.Особливості правового статусу шукачів притулку /І.Г. Козинець //Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м.Чернігів, 19-20 квітня 2012 р.): тези доповідей: в 2-х т. Т.2 Гуманітарні науки. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет. 2012. – С.337-340.
Козинець І.Г.Спрощена система оподаткування у сфері малого бізнесу як результат діалогу між владою і підприємницькою спільнотою /І.Г. Козинець //Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: Збірник матеріалів круглого столу. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 109-115.
Козинець І.Г.Права людини та права біженців /І.Г. Козинець //Розвиток наукових досліджень 2012: Восьма міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19-21 листопада 2012 р. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. С. 29-33.

2013 рік

 1. Козинець І.Г. Оподаткування доходів фізичних осіб: світовий досвід та вітчизняні реалії /І.Г. Козинець //Розвиток наукових досліджень 2013: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 25-27 листопада 2013 р. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2013. – Т.3. — С. 34-38.

2014 рік

Козинець І.Г. Система міжнародних контрольних механізмів за дотриманням прав біженців/І.Г. Козинець // Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 березня 2014 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2014. – С.82-84.
Козинець І.Г. Фінансова самостійність місцевих бюджетів як запорука ефективності місцевого самоврядування в Україні /І.Г. Козинець //Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів( Чернігів, 22-23 травня 2014 року).- Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – С.273 — 278.
Козинець І.Г. Фінансова самостійність місцевих бюджетів: проблеми забезпечення [Текст] / І. Г. Козинець // Молодий вчений. — 2014. — №6. – С.111-114.
Козинець І.Г., Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам /І.Г. Козинець, Л.В. Шестак // Молодий вчений. — №12 (15) грудень 2014. С.258-262.

2015 рік

Козинець О.Г. Соціальна складова політики «Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта /О.Г. Козинець, І.Г. Козинець //Молодий вчений. – 2 (17) лютий 2015. — С. 230-234.
Козинець І.Г. Шукачі притулку в контексті становлення системи міжнародного захисту біженців /І.Г. Козинець //«Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти»: матеріали Міжнародної наук-практ. конф. (м. Чернігів, 21 січня 2015р.). – Чернігів: Черніг. Нац.. технол. ун-т, 2015. – С. 61-65.
Козинець І.Г. Фінансово-правова відповідальність у сучасній Україні /І.Г. Козинець // Ukraine-EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts, Part 2, Modern engineering. Sustainable development. Innovations in social work: philosophy, psychology, sociology. Current problems of legal science and practice. — Chernihiv : CNUT, 2015. – Р.P. 272-274.
Козинець І.Г. Захист прав громадян як споживачів банківських послуг /І.Г. Козинець // Матеріали круглого столу «Захист прав споживачів у сучасних умовах», 15.10.2015 р., ННІПСТ.- Чернігів: ЧНТУ, 2015. – С.35-41.
Козинець І.Г. Державний борг України: поточний стан та ризики /І.Г. Козинець, Л.М. Акуленко // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти: тези IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів і молодих учених, 21 грудня 2015 року. Чернігів, 2015. – С.726-729.
Козинець І.Г. Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю /І.Г. Козинець, О.М. Погребець // Молодий вчений. — №12 (27) грудень 2015. — С.88-91.

2016 рік

Шестак Л.В. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї / Л.В. Шестак, І.Г. Козинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. — №1. – ч.3. – С.108-112.
Козинець І.Г. Правові аспекти соціально-економічної інтеграції біженців в Україні /І.Г. Козинець, О.Г. Козинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. — №2. — Т.1. — С. 47-51.
Козинець І.Г. Система загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні: реальні можливості /І.Г. Козинець, О.М. Погребець // «Ukraine-EU. Modern technology, business and law»: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice. — Chernihiv: CNUT, 2016. – Р.P. 319-322.
Козинець І.Г. Правові аспекти соціально-економічної інтеграції біженців в Україні /І.Г. Козинець, О.Г. Козинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. — №2. –т.1. — С. 47-51.
Козинець І.Г. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства /І.Г. Козинець, А.О. Решотко // Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18-19 травня 2016 р.): у 7 ч. / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – Ч.5. — С. 55-59.
Козинець І.Г. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб /І.Г. Козинець, О.В. Ковальчук // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Чернігів, 19-20 травня 2016 р.). – Чернігів: Черніг. Нац. технол. Ун-т, 2016. – С. 145-149.
Козинець І.Г. Сучасні тенденції розвитку податкових систем України та країн ЄС /І.Г. Козинець, Ю.С. Біжовець // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 334-337.
Козинець І.Г. Проблемні аспекти розвитку та удосконалення податкової системи України /І.Г. Козинець // Інтеграція юридичної науки та практики з питань регулювання підприємницької діяльності як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: матеріали науково-практичного семінару (м. Чернігів, 6 грудня 2016р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – С.52-56.

2017 рік

Козинець І.Г., Козинець О.Г. Права біженців в контексті прав людини в сучасному світі // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. – 2017. — №2. – Т.2. – С.21-24. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16562
Козинець І.Г., Шпак А.В. Правове регулювання захисту прав платників податків // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. – 2017. — №6. — Т.2. – С.91-94. URL: http://apnl.dnu.in.ua/6_tom_2_2017/23.pdf
Козинець І.Г. Особливості правового регулювання місцевих податків і зборів //Порівняльно-аналітичне право. – 2017. — №5. – С. 213-216. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16527
Козинець О.Г., Козинець І.Г. Виникнення та розвиток Генеральних штатів у Франції // Актуальні проблеми юридичної науки і практики. – 2017. — №1 (3). – С. 13-17.
Козинець І. Г. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід /І.Г. Козинець, Н. С. Бушко // Ukraine-EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovations in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies. — Chernihiv: CNUT, 2017. – Р.P. 19-22.
Журба В.С., Козинець І.Г. Інститут пекулія та його різновиди у римському праві // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). — Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.361-363.
Козинець І.Г. Правове становище заміжньої жінки у Стародавньому Римі /І.Г. Козинець, О.В. Кравченко // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). — Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.365-367.
Козинець І.Г Особливості колонату в Стародавньому Римі /І.Г. Козинець, В.В. Пророченко // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). — Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.367-369.
Кошка І.Ю., Козинець І.Г. Відповідальність за порушення податкового законодавства // Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 26-27 квітня 2017 р.). — Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С.374-375.
Козинець І.Г. До питання про сутність бюджетного контролю /І.Г. Козинець, А.В. Шпак // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.147-149.
Козинець І.Г. Правові проблеми розкриття банківської таємниці /І.Г. Козинець, А.М. Перетятько // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 17-18 травня 2017 р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.150-153.
Козинець І.Г., Акуленко О.В. Еволюційний шлях розвитку податкової системи України //Инновационное развитие информационного общества: экономико-управленческие, правовые и социокультурные аспекты: сборник материалов VІ Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых(г. Чернигов, 14 декабря2017 г.) / Черниг. нац. технол. ун-т. – Чернигов: Черниг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 394-398.

2018 рік

Козинець І.Г., Козинець О.Г. Історія становлення податку на додану вартість та практика його застосування в країнах ЄС // Актуальні проблеми юридичної науки і практики. – 2018. — №1 (4). С. 58-62.
Козинець І.Г., Козинець О.Г. Історико-правові аспекти становлення та розвитку податкової системи України // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. — №1. – С.88-91. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16521
Козинець І.Г., Макогін Н.О. Особисті сервітути у Стародавньому Римі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. №6. Т.1. С.100-103. URL: http://apnl.dnu.in.ua/6_2018/tom_1/23.pdf
Козинець І.Г., Лозицька Я. А. Правовий режим колонату в Римській імперії. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С.34-37. URL: http://www.pap.in.ua/5_2018/2.pdf
Козинець І.Г., Струк Є.О. Форми захисту порушених прав римських громадян. //Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.307-309.
Городній М.С., Козинець І.Г. Формування спадкового права в Стародавньому Римі. //Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 12 грудня 2018 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. — Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. — С.251-254.
Клименко Д. Р., Козинець І. Г. Правовий статус самозайнятих осіб як платників податків // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – С.112-115.

2019 рік

Kozynets O., Tolkach A., Kozynets I. Innovative methods usage in the professional training of lawyers in the higher educational establishments of Ukraine. Legea si viata. 2019. Nr.1/2 (325). P.59-63.
Козинець О. Г., Козинець І. Г. Податкова система України в ХVІІ-ХVІІІ ст. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №2. С. 16-19.
Козинець І.Г., Пророченко В. В. Шлюб та його види у приватному праві Стародавнього Риму. Правові новели. 2019. Випуск № 7. С. 46-52.
Козинець І.Г., Пророченко В. В. Мета і задачі бюджетного контролю. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №3. С. 91-94.
Козинець І.Г., Макогін Н.О. Банківська таємниця: правові проблеми поняття // Порівняльно-аналітичне право. — 2019. — №5. — С. 239-242.
Козинець І.Г., Лось А.Ю. Правове регулювання захисту прав споживачів в інтернет-торгівлі // Актуальні проблеми юридичної науки і практики. – 2019. — №1 (5). — С. 14-18.
Козинець І. Г., Стеченко К. Л. Закони ХІІ таблиць – основне джерело римського права // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С.90-92.
Prorochenko V.V., Kozynets I.G., Shevchenko Yu.V. Land servitude in ancient Rome // Юність науки – 2019: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 17-18 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. Ч. 2. С.120-121.
Деркач Є.В., Козинець І.Г. Зобов’язальне право Стародавнього Риму // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 85-88.
Козинець І.Г., Гранкова Х.М. Банківська система: національний і зарубіжний досвід // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 114-117.
Козинець І.Г., Питель О.В. Особливості правового становища servi та libertini у Стародавньому Римі // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 118-121.
Мишаста К.Б., Козинець І.Г. Самозахист у римському приватному праві // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 148-151.
Щербак К.А., Козинець І.Г. Правове становище римської жінки // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 16-17 травня 2019 р.). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2019. С. 193-196.

2020 рік

Козинець І.Г., Лось А.Ю. Фінансовий моніторинг в Україні: новий етап розвитку. // Юридичний науковий електронний журнал. — 2020. — №2. — С. 237-239. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/
Козинець І.Г., Приходько В.О. Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні // Порівняльно-аналітичне право. — 2020. — №1. — С. 328-331. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0390/2020.1.
Козинець І.Г. Кравченко О.В. Спрощена система оподаткування в Україні: переваги та недоліки // Юридичний науковий електронний журнал. — 2020. — №3. — С. 242-245. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-3/
Горна В.І., Козинець І.Г. Історичний аспект становлення та розвитку ПДВ // Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.) / Національний університет «Чернігівська політехніка». Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 499-501.
Козинець І.Г. Обов’язкове соціальне страхування в сучасних умовах // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Чернігів, 14-15 травня 2020 р.). Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. С. 46-49.