Видання кафедри


Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


Мужикова Н.М., Пузирний В.Ф., Семиног Л.А. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: Навч. посібник / Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2007. – 170 с.


Сташків Б.І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення: Монографія. – Чернігів, 2008. – 260 с.


Андріїв В.М., Пузирний В.Ф. Трудове право: навчальний посіб. / Андріїв В.М., Пузирний В.Ф. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 184 с.


Шестак Л.В. Адміністративне право [Текст] : навчальний посібник. / Л.В. Шестак. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 256 с.


Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.М. Прилипко, Л.П. Шумна та ін.; за заг. ред. Т.А. Занфірової, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Х.: ФІНН, 2012. – 640 с.


Діяльність омбудсмана в Україні: питання адміністративно-правового забезпечення: [монографія] / Н.С. Пузирна, В.Ф. Пузирний, С.К. Гречанюк, А.О. Галай – Чернігів: УРІ МДВУ, 2014. – 172 с.


Селецький О.В. та ін. Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»: навчальний посібник / кол. авт. ; кер. авт. кол. Т. М. Лежнєва. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 185 с.


Пузирний В.Ф. Адміністративна діяльність установ та органів виконання покарань : монографія. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 378 с.