Історія кафедри

Історія кафедри трудового права, адміністративного права та процесу Національного університету «Чернігівська політехніка» розпочинається з діяльності циклової комісії спеціальних дисциплін Чернігівського юридичного технікуму (1969-1994 рр.), який був відкритий для підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство і облік у системі соціального забезпечення».

Першим організатором і головою циклової комісією на громадських засадах стала Кушвід Н.А. Одночасно вона була першим завідувачем кабінету радянського пенсійного забезпечення, а першим його лаборантом – Близнюк С.Я. Головами циклової комісії на різних етапах її становлення та розвитку були: Савенко І.П., Волкова Г.Р., Деркач Т.В., Андріїв В.М., Шумна Л.П. Циклова комісія спеціальних дисциплін об’єднала найбільш досвідчених, висококваліфікованих фахівців у сфері соціального забезпечення, зокрема, викладачів основ лікарсько-трудової експертизи, радянського пенсійного забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності, механізації обліково-обчислювальних робіт, планування і фінансування в системі соціального забезпечення, організації діловодства, організації роботи органів соціального забезпечення та інших. Створення першої в Україні циклової комісії з фахового вивчення радянського права соціального забезпечення було значним кроком на шляху підготовки фахівців для соціальної сфери.

Важливою подією в житті циклової комісії було створення у 1993 році відповідно до спільного наказу Міністерства освіти України та Міністерства соціального захисту населення України на базі юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка навчального комплексу «Юрист», що забезпечило можливість залучати до проведення занять у технікумі, пізніше – коледжі, науково-педагогічних працівників юридичного факультету університету (кандидатів і докторів юридичних наук). Це сприяло активізації навчально-методичної роботи, організації написання навчальних посібників, розробці пакетів навчально-методичних документів, проведенню науково-практичних конференцій, виданню науково-практичного збірника «Проблеми права» (автори: проф. Андрейцев В.І., проф. Прокопенко В.І., доц. Безугла Я.І., доц. Балюк Г.І. та інші), а також стимулювало викладачів до роботи з написання кандидатських дисертацій, вступу на навчання до аспірантури.

Реорганізація технікуму в коледж у 1994 році поставила перед навчальним закладом нові відповідальні завдання щодо підвищення якості підготовки спеціалістів для органів соціального захисту населення і зумовила необхідність поділу циклової комісії на циклову комісію права соціального захисту населення (її головою був призначений Андріїв В.М.) та циклову комісію організації роботи органів соціального захисту населення (голова комісії – Рузанов А.Д.). До складу циклової комісії права соціального захисту населення увійшли такі предмети як: право соціального забезпечення, пенсійне забезпечення, аналіз нового пенсійного законодавства.

У 1997 році до складу циклової комісії увійшло трудове право, у зв’язку з чим циклова комісія була перейменована у циклову комісію трудового права та права соціального забезпечення. Поступово перелік предметів цієї циклової комісії значно розширився і вона об’єднала у своєму складі трудове право, право соціального забезпечення, правові основи соціально-побутового обслуговування інвалідів та ветеранів, пенсійне забезпечення, правові основи соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, організацію роботи з кадрами, юридичні факти в соціальному забезпеченні.

У лютому 2004 року після утворення на базі коледжу Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці внаслідок реорганізації цієї комісії була створена випускова кафедра трудового права та права соціального забезпечення.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 707 до Чернігівського державного технологічного університету шляхом реорганізації було приєднано Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.08.2011 року № 971 до Чернігівського державного технологічного університету приєднано Чернігівський комерційний технікум як структурний підрозділ – Коледж економіки і технологій.

Згідно з указом Президента України від 04.10.2013 року № 544/2013 Чернігівському державному технологічному університету присвоєно статус «національний» та змінено назву на Чернігівський національний технологічний університет.

З червня 2016 року кафедра трудового права та права соціального забезпечення була перейменована на кафедру трудового права, адміністративного права та процесу ЧНТУ.

Відповідно до наказу МОНУ від 10.12.2019 № 1532 Чернігівський національний технологічний університет перейменовано у Національний університет «Чернігівська політехніка».

На даний час кафедра трудового права, адміністративного права та процесу функціонує у складі юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». Очолює кафедру Пузирний Вячеслав Феодосійович, доктор юридичних наук, професор.

Колектив кафедри продовжує працювати над пошуком шляхів розв’язання проблеми підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців для сфери праці та соціального захисту населення і домагається вагомих зрушень у проведенні наукових досліджень. Традиційним уже стало проведення науково-практичних конференцій, круглих сто­лів та науково-практичних семінарів, на засіданнях яких відбувається обмін досвідом з широкого спектру проблем у сфері праці та соціального захисту населення, які зумовлені глибокими змінами як у соціально-економічному, так і в суспільному житті країни, результатом яких є проведення не лише плідних дискусій, але й збірники опублікованих матеріалів.

У роботі таких зібрань активну участь беруть викладачі кафедри, науково-педагогічні та практичні працівники як міста Чернігова, так і інших міст України: представники Київського національного університету ім. Т.  Шевченка, Одеської національної юридичної академії, Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Львівського національного університету ім. І. Франка та багатьох інших провідних вузів України. Круглі столи та науково-практичні семінари проводяться згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри.

Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи на кафедрі є активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, видання монографій, підручників, науково-практичних коментарів, збірників нормативно-правових актів, навчально-методичних посібників, публікації наукових статей у фахових видан­нях («Право України», «Соціальний захист», «Підприємництво, господарство і право», «Актуальні проблеми держави і права», «Господарство і право» та ін.), рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, офіційне опонування на захисті кандидатських ди­сертацій у спеціалізованих учених радах України.

Учені кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем науки трудового права та права соціального забезпечення. Так, протягом 2006-2012 рр. у центрі уваги науковців були проблеми вдосконалення юридичних гарантій здійснення права на працю в умовах ринкової економіки; подальше вдосконалення юридичних гарантій реалізації та соціальних прав. У 2012-2015 рр. кафедрою проводились наукові дослідження в межах теми «Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права та права соціального забезпечення в умовах реформування соціального законодавства». Нині кафедра працює над науковою темою «Проблеми адміністративно-правового забезпечення прав людини в сучасних умовах» (державний реєстраційний номер 0119U000420; термін виконання (2015- 2022 рр.)).

Кафедра підтримує тісні ділові зв’язки з правоохоронними органами, судовими органами, органами Пенсійного фонду України, органами місцевого самоврядування, органами праці та соціального захисту населення, громадськими організаціями, здійснює безпосереднє кураторство юридичної клініки «Adiutorium», яка успішно функціонує при навчальному закладі.

Кафедра активно співпрацює з кафедрою трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрою трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого», кафедрою трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ, кафедрою трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія», кафедрою соціального права Львівського національного університету ім. Івана Франка та ін.

Більшість науково-педагогічних працівників кафедри є членами Української Асоціації фахівців трудового права. Під егідою Асоціації у м. Чернігові було проведено Міжнарод­ну науково-практичну конференцію «Трудове право у контексті європейсь­кої інтеграції» (траве­нь 2006 року) та науково-практичну конференцію «Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин» (травень-червень 2007 року), в яких активну участь взяли науково-педагогічні працівники як нашої кафедри, так і інших вищих навчальних закладів України.

Особливу увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють методичній ро­боті, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення нав­чального процесу. За денною та заочною формами навчання створені навчально-методичні комплекси, до складу яких входять програми курсів, робочі навчальні програми, плани семінар­ських занять, навчальні матеріали й завдання творчого характеру, тестові завдання, конспекти лекцій та інше. На кафедрі розроблені нові навчально-методичні комплекси дисциплін за сучасними методами викладання. Рівень викладання відповідає встановленим вимогам, що підтверджуються результатами екзаменаційних сесій, взаємними та контрольними перевірками навчальних занять, аналізом відкритих лекцій та практичних занять. На кафедрі своєчасно проводяться індивідуальні консультації та заняття зі студентами відповідно до затвердженого графіку їх проведення.

Колектив кафедри бере участь у всіх громадських заходах, які відбуваються в університеті. Члени кафедри сумлінно виконують обов’язки кураторів академічних груп.

Науково-педагогічні працівники кафедри примножують кращі традиції своїх попередників – викладачів права соціального забезпечення – І.Т. Івченко, С.І. Блудшого, Т.М. Роєвої, Є.П. Покровсь­кої, Ф.П. Усова, М.В. Батагова, Н.І. Боганової, М.П. Шкалоберди, К.Ф. Короткової, О.С. Пантелеєнка, О.М. Куранко­вої, О.Є. Мамо­нової, Л.П. Шумної, В.Г. Шитченко, Т.В. Деркач, Т.Ю. Бурнович, І.В. Махно, В.П. Громової, К.О. Костіної, А.Г. Пищолки, Т.О. Жежко, Г.Р. Волкової, Б.І. Сташківа, В.В. Андріїв, В.М. Андріїв; В.А. Рудик, викладачів трудового права – М.С. Баликіна, М.О. Гришко, А.М. Зоріної, В.В. Крутящого, В.В. Палкіна, В.Г. Тюлєнєва, С.С. Сергієнка, Т.М. Вахонєвої, Л.М. Бурханової, А.М. Апанасенко, Н.С. Пузирної, О.Г Огородник, О.О. Огородник, які внесли свій вклад у справу підготовки висококваліфікованих фахівців сфери праці та соціального захисту населення на різних етапах її розвитку.

Колектив кафедри пам’ятає усіх, хто працював на кафедрі, і віддає належне кожному.